1. Izrada računovodstvenih politika i kontnog plana prema specifičnim potrebama svakog klijenta

2. Vođenje poslovnih knjiga i računovodstvenih poslova

Prema Zakonu o porezu na dohodak

- vođenje knjige primitaka i izdataka
- vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
- vođenje popisa dugotrajne imovine

Prema Zakonu o porezu na dobit

- vođenje financijskog knjigovodstva: dnevnika i glavne knjige
- vođenje analitičkih evidencija i druge pomoćne knjige: salda-konti kupaca i dobavljača, materijalno i robno knjigovodstvo, knjigovodstvo dugotrajne imovine, blagajne, knjige putnih naloga i ostalih evidencija prema Vašim potrebama

Prema propisima za neprofitne organizacije

- neprofitne organizacije čiji je ukupni prihod i vrijednost imovine u prethodne 3 godine veći od 100.000,00 kn dužna je voditi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva. Poslovne Knjige su: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige
- neprofitne organizacije čiji je ukupni prihod i vrijednost imovine u prethodne 3 godine manji od 100.000,00 kn dužna je voditi najmanje knjigu blagajne i knjigu prihoda i rashoda primjenom jednostavnog knjigovodstva i novčanog računskog načela

Prema propisima za strano predstavništvo ili podružnicu

- strana predstavništva u RH nemaju obvezu vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja, jer nije riječ o pravnoj osobi nego organizacijskom dijelu osnivača, pa predstavništvo ne može obavljati poslove iz djelatnosti osnivača niti za osnivača sklapati pravne poslove
- međutim, predstavništvo može zapošljavati hrvatske i strane državljane na čije plaće se primjenjuju odredbe zakona koji određuju radne odnose u RH

3. Vođenje kadrovske evidencije i obračun plaća

4. Izrada obveznih financijskih izvještaja prema Poreznoj upravi i Fini

- prijava poreza na dohodak za obrtnike, slobodna zanimanja,građanstva
- prijava poreza na dobit, bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje
- tromjesečni statistički izvještaj
- godišnji financijski izvještaj u statističke svrhe i u svrhu javne objave
- skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija
- financijski izvještaji za neprofitne organizacije: bilanca, račun prihoda i rashoda, bilješke uz financijske izvještaje

5. Zastupanje prilikom nadzora od strane nadležnih organa

6. Ostale usluge

- prijava poreza na dohodak za obrtnike, slobodna zanimanja,građanstva
- ispunjavanje svih vrsta naloga u platnom prometu
- ispunjavanje obrazaca za prijavu i odjavu radnika
- ispunjavanje kreditnih zahtjeva
- obračun kamata
- izrada kalkulacija
- izrada prijedloga za kompenzaciju, cesiju ili asignaciju
- dostava obrazaca u Poreznu upravu i Finu
- i dr. nespomenute usluge